Skip to main content

Flanka značenje

šta znači Flanka

Na latinici: Definicija i značenje reči Flanka (fr. flanc,od italijanske reči: flanco,od nemačke reči: Flanke) bok, slabina; vojska: bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo.

Reč Flanka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. фланц, итал. фланцо, нем. Фланке) бок, слабина; вој. бок, страна, крајњи део крила војске, крило.


Flauta muz. drven duvački instrument, sa tokovima višim od tonova svih osta...
Flatulencija med. nadutost trbuha usled gasova....
Flaster med. melem namazan na naročitu tkaninu ....
Flankonada u mačevanju: bočni udarac....
Flankirati voj. udariti s boka, napadati s boka; zaštićavati s boka; utvrćivat...
Flanka bok, slabina; voj. bok, strana, krajnji deo krila vojske, krilo....
Sve reči na slovo f