Skip to main content

Fungozan značenje

šta znači Fungozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Fungozan (latinski fungus, fungosus) gljivast, spužvast.

Reč Fungozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фунгус, фунгосус) гљиваст, спужваст.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f