Skip to main content

Idila značenje

šta znači Idila

Na latinici: Definicija i značenje reči Idila (od grčke reči: eidyllion sličica) poet. pesnička vrsta koja prikazuje i slika prirodan, zadovoljan i spokojan život ljudi u prirodi, naročito pastira, seljaka i ribara; naročito bila omiljena kod starih Grka (Teokrit) i Rimljana (Vergilije); kod nas: dubrovački pesnici, Jovan Hadžić (Miloš Svetić) i dr.; bukolsha pesma.

Reč Idila sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. еидyллион сличица) поет. песничка врста која приказује и слика природан, задовољан и спокојан живот људи у природи, нарочито пастира, сељака и рибара; нарочито била омиљена код старих Грка (Теокрит) и Римљана (Вергилије); код нас: дубровачки песници, Јован Хаджић (Милош Светић) и др.; буколсха песма.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i