Skip to main content

Idiotrof značenje

šta znači Idiotrof

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiotrof (od grčke reči: fdios, trophos hranilac) osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja.

Reč Idiotrof sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. фдиос, тропхос хранилац) особењак у погледу хране и начина исхрањи-вања.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i