Skip to main content

Idiotikon značenje

šta znači Idiotikon

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiotikon (od grčke reči: fdios) rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik;isto znači i idiom.

Reč Idiotikon sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. фдиос) речник једног наречја, дијалекатски речник; уп. идиом.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i