Skip to main content

Idiom značenje

šta znači Idiom

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiom (od grčke reči: idioma) l. naročita osobina, naročitost, osobenost; 2. filol. osobenost jezika, narodni jezik, narečje, dijalekat, način govora, svaki osoben i samostalan govor uopšte.

Reč Idiom sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. идиома) л. нарочита особина, нарочитост, особеност; 2. филол. особеност језика, народни језик, наречје, дијалекат, начин говора, сваки особен и самосталан говор уопште.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i