Skip to main content

Idiosinkrazija značenje

šta znači Idiosinkrazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Idiosinkrazija (od grčke reči: idios, syn- sa, krasiš mešavina, mešanje telesnih sokova) 1.med. osobina izvesnih lica da na neke na-dražaje odgovaraju jače nego što je normalno, urođena preosetljivo« -prema nekim stvarima, naročito odvratnost prema nekim stvarima, nekim jelima (jagodama, rakovima), lekovima (aspirinu, jodu, kininu) mirisima i životinjama, ili naklonost prema odvratnim mirisima (na gore pomenuta jela i lekove organizam reaguje poremećajima organa za varenje, koprivnjačom, ospama i dr.); 2. temperamenat (ili: duševni sklop, način mišljenja) svojstven nekoj jedinki; 3. način izražavanja svojstven nekoj jedinki.

Reč Idiosinkrazija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. идиос, сyн- са, красиш мешавина, мешање телесних сокова) 1.мед. особина извесних лица да на неке на-дражаје одговарају јаче него што је нормално, урођена преосетљиво« -према неким стварима, нарочито одвратност према неким стварима, неким јелима (јагодама, раковима), лековима (аспирину, јоду, кинину) мирисима и животињама, или наклоност према одвратним мирисима (на горе поменута јела и лекове организам реагује поремећајима органа за варење, копривњачом, оспама и др.); 2. темпераменат (или: душевни склоп, начин мишљења) својствен некој јединки; 3. начин изражавања својствен некој јединки.


Idiohromatski koji ima svoju sopstvenu boju; idiohromatske rude nam. rude kod koj...
Idiofoni instrumenti d«uz. instrumenti u kojima titra sama materija od koje su napravljeni...
Idiotski blesavački....
Idiotrof osobenjak u pogledu hrane i načina ishranji-vanja....
Idiotičan blesav, slabouman, malouman, tupoglav, duhovno ograničen...
Idiotikon rečnik jednog narečja, dijalekatski rečnik; up. idiom. ...
Sve reči na slovo i