Skip to main content

Ihnograf značenje

šta znači Ihnograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihnograf (od grčke reči: fchnos, grapho pišem) onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta.

Reč Ihnograf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. фцхнос, грапхо пишем) онај који црта план или нацрт, цртач плана или нацрта.


Ihnografija opisivanje traga; nacrt, plan građevine....
Ihnograf onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta....
Ihnognomika veština ulaženja u trag, veština pronalaženja traga....
Ihnevmon zool. faraonski pacov, mala i krvoločne životinja iz porodice cibet...
Sve reči na slovo i