Skip to main content

Indeks značenje

šta znači Indeks

Na latinici: Definicija i značenje reči Indeks (latinski index) pokazivač lista ili strane u knjizi; spisak, registar; kratka sadržina; pokazivač, skazaljka;mag. oznaka desno udnu; znak; staviti nekoga ili nešto na indeks zabraniti, isključiti, žigosati kao opasno; indeks librorum prohibitorum (latinski index librorum prohibi-torum) ili samo indeks spisak knjiga koje je katolička crkva zabranila zbog jere-tičkih učenja koja sadrže, i koje se smeju čitati samo po naročitom odobrenju; in-deksna kongregacija stalni odbor kardinala i dominikanaca koji vodi nadzor nad knjigama i odlučuje: koje od njih treba odobriti; indeks cena pokazatelj cena.

Reč Indeks sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. индеx) показивач листа или стране у књизи; списак, регистар; кратка садржина; показивач, сказаљка;маг. ознака десно удну; знак; ставити некога или нешто на индекс забранити, искључити, жигосати као опасно; индекс либрорум прохибиторум (лат. индеx либрорум прохиби-торум) или само индекс списак књига које је католичка црква забранила због јере-тичких учења која садрже, и које се смеју читати само по нарочитом одобрењу; ин-дексна конгрегација стални одбор кардинала и доминиканаца који води надзор над књигама и одлучује: које од њих треба одобрити; индекс цена показатељ цена.


Indžil evanđelje; sveta knjiga...
Inducije pl. primirje; prav. rok koji se ostavlja slučajnim i neizmernim kri...
Industrijski melanizam biol. pojava tamnih oblika insekata u industrijskim rejoni-ma zagađe...
Industrijski koji se tiče industrije, koji je u vezi sa industrijom, obrtnički, ...
Industrijalista pristalica industrijalizma...
Industrijalizacija pretvaranje u industriju, uvođenje industrije, širenje industrije....
Sve reči na slovo i