Skip to main content

Iterativum značenje

šta znači Iterativum

Na latinici: Definicija i značenje reči Iterativum (latinski iterativum)gramatika: učestali glagol (koji iskazuje radnju koja se ponavlja, npr. lupkati, skakutati).

Reč Iterativum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. итеративум) грам. учестали глагол (који исказује радњу која се понавља, нпр. лупкати, скакутати).


Iteracija ponavljanje, obna-vljanje. iterbij hen. elemenat, znak Yb, atomska...
Iterativum gram. učestali glagol ....
Iterativnost llngv. osobina glagola da označava radnju koja se ponavlja, koja je...
Iterativan ponovl>en, pokovan, koji se više puta događa, učestan, učestao....
Item prid. takođe, isto tako; dalje, nadalje....
Iternacionalne brigade jedinice stranih dobrovoljaca koje su se borile na strani republikan...
Sve reči na slovo i