Skip to main content

Jon

Šta znači Jon


Jon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jon (od grčke reči: ion ono što ide, ono što grede) pl. joni fizika: materijalni delić, atom (ili skupina materijalnih delića, atoma) sa električnim nabojem koji se kreće u električnom polju, bilo u gasu bilo u tečnosti, dakle spoj električnih i materijalnih atoma, ili atomskih grupa; isto znači i anjon, katjon.

Reč Jon napisana unazad: noj

Jon se sastoji od 3 slova.

sta je Jon

Slično:
Šta znači Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i ak...
Šta znači Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski d...
Šta znači Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara,...
Šta znači Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa ...
Šta znači Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Šta znači Jonizovati dovesti u stanje jonizacije. ...