Skip to main content

Kako se pravilno piše Fakat ili fakt

Kako se piše Fakat

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat. Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju fakat, akcenat, dijalekat nad sporadičnim oblicima fakt, akcent, dijalekt.


Faktorijel ili faktorijal   Piše se faktorijel. Ta imenica, kojom se u matematici označava proizvod svi...
Fajda ili vajda   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faliti ili hvaliti   Piše se i jedno i drugo. Glagol faliti znači nedostajati, manjkati, ne biti...
Fakat ili fakt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat. Sug...
Farmerice ili farmerke   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faradejev kavez ili faradejev kavez   Piše se Faradejev kavez. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...