Skip to main content

Leksandrinstvo značenje

šta znači Leksandrinstvo

Na latinici: Definicija i značenje reči Leksandrinstvo naučio sitničarstvo, suva učenost radi učenosti, bez ikakve veze sa stvarnim životom, kao npr. u HUP veku

Reč Leksandrinstvo sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: научио ситничарство, сува ученост ради учености, без икакве везе са стварним животом, као нпр. у ХУП веку


Lek Pod lekom se danas najčešće podrazumevaju supstance, kombinacije supst...
Leko na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili umesto pečata ; lok...
Lekcionarijum u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na b...
Lekcija nastava, obučavanje, predavanje, čas nastave; zadatak za učenje; od...
Lekhorn v. leghorn...
Lektura čitanje i jezičko popravljanje tekstova...
Sve reči na slovo l