Skip to main content

Mušeta značenje

šta znači Mušeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Mušeta (fr. mouchette) arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne bi voda slivala niza zid.

Reč Mušeta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. моуцхетте) арх. надстрешница, наднесен део на зиду са жлебом позади да се не би вода сливала низа зид.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m