Skip to main content

Musirati značenje

šta znači Musirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Musirati (fr. mousser) praviti penu, peniti se, penušati se (kod nas uobičajeno muzi-rati).

Reč Musirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. моуссер) правити пену, пенити се, пенушати се (код нас уобичајено музи-рати).


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m