Skip to main content

Piston značenje

šta znači Piston

Na latinici: Definicija i značenje reči Piston (fr. piston)tehnika: klin (kod šmrka, pumpe); na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla;muz. mehanič-ka naprava kod duvačkih instrumenata pomoću koje ovi nisu upućeni samo na prirodne tonove.

Reč Piston sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. пистон) тех. клин (код шмрка, пумпе); на пушкама каписларама: кли-пчић на који се меће капсла;муз. механич-ка направа код дувачких инструмената помоћу које ови нису упућени само на природне тонове.


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p