Skip to main content

Runografija značenje

šta znači Runografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Runografija (got. runa, od grčke reči: graphia pisanje) runsko pismo, rune.

Reč Runografija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (гот. руна, грч. грапхиа писање) рунско писмо, руне.


Runografija runsko pismo, rune. ...
Rune pl. „tajne", pravolinijska slova kojima su se služili stari german-s...
Rundisa izbrušena ivica dragog kamena koja se uokviruje....
Rundirati zaokru-gliti, zaokrugljivati, zaobliti, zaoblji-vati; brusiti drago...
Rundela v. rondela. ...
Runda 1. ot deo borbe ili utakmice između dva odmora 2. jedno naručiva...
Sve reči na slovo r