Skip to main content

štrapacirati značenje

Šta znači štrapacirati

Na latinici: Definicija i značenje reči štrapacirati (ital. strapazzare) zamarati radom; premarati; prekomerno upotreblja-vati neku stvar, trošiti je, čime joj se i vrednost smanjuje.

Reč štrapacirati napisana unazad: itaricapartš

štrapacirati se sastoji od 12 slova.

Šta je štrapacirati

На Ћирилици: (итал. страпаззаре) замарати радом; премарати; прекомерно употребља-вати неку ствар, трошити је, чиме јој се и вредност смањује.

Slično: 
štrupiran sakat, bangav, bogaljast, kl>akav, kljast....
štrudla huv. savijača, gužva-ra, pita od savijenih listova testa ispunjena ...
štrih potez, crta, linija....
štrikati plesti, npr. čarape...
štreka dal>ina, put; železnička pruga....
štreber čovek koji lovi znanje i unapređenja, laktaš, gur-gur...
Sve reči na slovo sh