Skip to main content

štrupiran značenje

šta znači štrupiran

Na latinici: Definicija i značenje reči štrupiran (fr. estropie) sakat, bangav, bogaljast, kljakav, kljast.

Reč štrupiran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. естропие) сакат, бангав, богаљаст, кл>акав, кљаст.


Stražar Imenica stražar obeležava osobu koja čuva, pazi . Sinonimi za stražara...
Strumozan med. gušav, škrofulozan....
Strumektomija med. vađenje strume operacijom. ...
Struma med. skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu...
Strukturalizam pravac u savremenoj nauci koji traži da se činjenice jedne naučne ...
Struktura način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; kol. način kak...
Sve reči na slovo s