Skip to main content

Tercet značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (ital. terzetto, latinski tertium treće) iuz. kompozicija za tri glasa;figurativno: društvo od tri člana

Reč Tercet napisana unazad: tecret i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. терзетто, лат. тертиум треће) иуз. композиција за три гласа; фиг. друштво од три члана

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači