Skip to main content

Tercija značenje

šta znači Tercija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercija (latinski tertius treći) tin. vrsta štam-parskih slova u veličini od 16 tipograf-skih tačaka; tercija menica treća meni-ca, menica u tri primerna (v. trata).

Reč Tercija napisana unazad: ajicret i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. тертиус трећи) тин. врста штам-парских слова у величини од 16 типограф-ских тачака; терција меница трећа мени-ца, меница у три примерна (в. трата).

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači