Skip to main content

Tron značenje

šta znači Tron

Na latinici: Definicija i značenje reči Tron (od grčke reči: thronos) presto, jedan od znakova vladalačkog dostojanstva. tron (od grčke reči: tr6pos, trepo obrće, latinski tropus) obrt; poet. obrtanje, prenošenje reči iz pravoga značenja u nepravo, oblik pesnič-kih ukrasa koji menjaju i oblik i značenje reči, kod kojih se, dakle, reči i rečenice „prenose" i dobivaju drugi smisao, te tako, mesto obične i više misaone predstave dobivamo drugu, manje običnu, življu, očigledniju i lepšu (npr. „kamen u srcu", „ratarevo zlato", „grlo" = glas, „klica" = početak, itd.); u trope spadaju: metafora (sa alegorijom i personifika-ckjom), metonimija (sa eufemizmom i ironijom) i sinegdoha (sa hiperbolom i litotom).

Reč Tron napisana unazad: tron i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. тхронос) престо, један од знакова владалачког достојанства. трон (грч. тр6пос, трепо обрће, лат. тропус) обрт; поет. обртање, преношење речи из правога значења у неправо, облик песнич-ких украса који мењају и облик и значење речи, код којих се, дакле, речи и реченице „преносе" и добивају други смисао, те тако, место обичне и више мисаоне представе добивамо другу, мање обичну, живљу, очигледнију и лепшу (нпр. „камен у срцу", „ратарево злато", „грло" = глас, „клица" = почетак, итд.); у тропе спадају: метафора (са алегоријом и персонифика-цкјом), метонимија (са еуфемизмом и иронијом) и синегдоха (са хиперболом и литотом).

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t