Skip to main content

Tropizam značenje

šta znači Tropizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropizam (od grčke reči: tr6pos obrt, okret)biologija: nastrojenost biljaka i životinja vezanih za mesto da na izvesne spoljne nadražaje odgovaraju pokretima. Te nadražaje izazivaju teža (geotropizam), vazduh (heliotropizam), toplota (termotropizam), svetlost (fototropizam), hemijske materije (hemotropizam), voda (hidrotropizam), dp-dir (tigmotropizam), elektricitet (galvanotropizam).

Reč Tropizam napisana unazad: tropizam i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тр6пос обрт, окрет) биол. настројеност биљака и животиња везаних за место да на извесне спољне надражаје одговарају покретима. Те надражаје изазивају тежа (геотропизам), ваздух (хелиотропизам), топлота (термотропизам), светлост (фототропизам), хемијске материје (хемотропизам), вода (хидротропизам), дп-дир (тигмотропизам), електрицитет (галванотропизам).

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t