Skip to main content

Tropologija značenje

šta znači Tropologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropologija (od grčke reči: tropos obrt, logfa nauka) poet. retorika: nauka o slikovitim izrazima, o rečima koje imaju preneseno značenje, o trošila.

Reč Tropologija napisana unazad: tropologija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тропос обрт, логфа наука) поет. рет. наука о сликовитим изразима, о речима које имају пренесено значење, о трошила.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t