Skip to main content

Tropski značenje

šta znači Tropski

Na latinici: Definicija i značenje reči Tropski (od grčke reči: tropik6s obrtni, povratni; pre-nosni, latinski tropicus) 1. retorika: prenosan, sli-kovit, iskazan u tropima, figurativan; 2.astronomija: geogr. povratnički, koji pripada po-vratnicima, koji se nalazi na povratni-cima; tropska godina vreme koje protekne između dva uzastopna prolaska Sunčeva kroz prolećnu tačku (365 dana, 5 časova, 48Minerali:, 46 sek.;isto znači i siderski); tropske biljke one koje se nalaze u tropskim zemljama ili između povratnika,to jest u žarkom pojasu (a kod nas mogu uspevati samo u staklenim baštama); tropska vrućina nesnosna vrućina; tropske bolesti one koje poglavito vladaju u žarkom pojasu i koje su uslovljene podnebljem tih zemalja; tropska zona, tropski pojas v. tropi.

Reč Tropski napisana unazad: tropski i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. тропик6с обртни, повратни; пре-носни, лат. тропицус) 1. рет. преносан, сли-ковит, исказан у тропима, фигуративан; 2. астр. геогр. повратнички, који припада по-вратницима, који се налази на повратни-цима; тропска година време које протекне између два узастопна проласка Сунчева кроз пролећну тачку (365 дана, 5 часова, 48 мин., 46 сек.; уп. сидерски); тропске биљке оне које се налазе у тропским земљама или између повратника, тј. у жарком појасу (а код нас могу успевати само у стакленим баштама); тропска врућина несносна врућина; тропске болести оне које поглавито владају у жарком појасу и које су условљене поднебљем тих земаља; тропска зона, тропски појас в. тропи.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t