Skip to main content

Uretroragija značenje

šta znači Uretroragija

Na latinici: Definicija i značenje reči Uretroragija (od grčke reči: urethra mokraćna cev, ragkoren od regnymi slomim, skrham, prekinem)medicina: v. stimatoza.

Reč Uretroragija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. уретхра мокраћна цев, рагкорен од регнyми сломим, скрхам, прекинем) мед. в. стиматоза.


Uretrotomija hir. otvaranje mokraćne cevi radi proširivanja i odstranjivanja str...
Uretrotom hir. nož za otvaranje mokraćne cevi....
Uretroskopija med. pregledanje mokraćne cevi pomoću endoskopa. ...
Uretroragija med. v. stimatoza. ...
Uretritis med, zapaljenje mokraćne cevi....
Uretrizam med. grč mokraćne cevi. ...
Sve reči na slovo u