Skip to main content

Urogenitalan značenje

šta znači Urogenitalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Urogenitalan (od grčke reči: uron mokraća, latinski genita-lis koji rađa, oplođava, oplodan, od genere ili gignere roditi, rađati, stvoriti, oploditi)zoologija: koji služi lučenju mokraće i razmnožavanju; urogenitalni sistem pribor mokraćno-spolni (svi organi tela koji služe lučenju mokraće i razmnožavanju: bubrezi, mokraćovod, mokraćni mehur, mokraćna cev sa korenom žlezdom kao i svi spolni organi).

Reč Urogenitalan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. урон мокраћа, лат. генита-лис који рађа, оплођава, оплодан, од генере или гигнере родити, рађати, створити, оплодити) зоол. који служи лучењу мокраће и размножавању; урогенитални систем прибор мокраћно-сполни (сви органи тела који служе лучењу мокраће и размножавању: бубрези, мокраћовод, мокраћни мехур, мокраћна цев са кореном жлездом као и сви сполни органи).


Urocistitis med. zapaljenje mokraćnog mehura. ...
Urocistis med. mokraćni mehur. ...
Urocela med. mokraćna kila, naduvenost mud-ne kesice usled izliva mokraće u...
Urohrom hem. bojena materija mokraće...
Urotropin farm. lek od formaldehkda i amonijaka, utiče na rastvaranje mokraćn...
Uroskopija med. pregled, ispitivanje mokraće....
Sve reči na slovo u