Skip to main content

Abolirati značenje

šta znači Abolirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abolirati

(latinski abolere uništiti)pravo: prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posledica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati.

Reč Abolirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аболере униšтити) прав. прекинути над неким судски поступак без икаквих последица по оптуженога; укинути, укидати, пониšтити, пониšтавати.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a