Skip to main content

Abordaža značenje

šta znači Abordaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljsku lañu); sudar dveju laña;figurativno: oslo-vljavanje.

Reč Abordaža sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. абордаге) напад (на непријатељску лаñу); судар двеју лаñа; фиг. осло-вљавање.


Aboco prvi nacrt, skida jedne slike; ebot...
Aborticidij(um) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje...
Abortivum med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abo...
Abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom počet...
Abortivan med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završe...
Aboripši pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici ....
Sve reči na slovo a