Skip to main content

Adagij(um) značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski adagium) poslovica

Reč Adagij(um) napisana unazad: )mu(jigada i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адагиум) пословица

Slično: 
Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo