Skip to main content

Adaptivnost značenje

šta znači Adaptivnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaptivnost (latinski adaptare) sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost

Reč Adaptivnost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адаптаре) способност прилагоñавања, прилагодљивост


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a