Skip to main content

Adaptator značenje

šta znači Adaptator

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaptator (latinski adaptator) onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim prilikama i potrebama, prila-goñavač, podešavač.

Reč Adaptator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адаптатор) онај који прилагоñава, подешава, прераñује непгго према извесним приликама и потребама, прила-гоñавач, подешавач.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a