Skip to main content

Adaptirati značenje

šta znači Adaptirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaptirati (latinski adaptare) prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preureñivati; primeniti, pri-menjivati.

Reč Adaptirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адаптаре) прилагодити, прилагоñавати; подесити, подешавати, преу-редити, преуреñивати; применити, при-мењивати.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a