Skip to main content

Adagiologija značenje

šta znači Adagiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adagiologija (latinski adagium poslovica, od grčke reči: logfa zbirka) zbirka poslovica; nauka o poslovicama

Reč Adagiologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. адагиум пословица, грч. логфа збирка) збирка пословица; наука о пословицама


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a