Skip to main content

Adaktilija značenje

šta znači Adaktilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaktilija (od grčke reči: a- bez, daktylos prst) ned. nemanje svih prstiju na ruci ili nozi.

Reč Adaktilija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, дактyлос прст) нед. немање свих прстију на руци или нози.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a