Skip to main content

Adamas značenje

šta znači Adamas

Na latinici: Definicija i značenje reči Adamas (od grčke reči: adamas) kaljeno gvožñe, čelik; dijamant.

Reč Adamas sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. адамас) каљено гвожñе, челик; дијамант.


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a