Skip to main content

Adaptacija značenje

šta znači Adaptacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adaptacija

(latinski adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija

Reč Adaptacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адаптатио) прилаго&нтилде;авање, прилаго&нтилде;ење, прилаго&нтилде;еност; подеšавање; примена; адапција


Adaptirati prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preur...
Adaptivnost sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost...
Adaptivan prilagodljiv...
Adapter ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkc...
Adaptator onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim p...
Adamsit vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otro...
Sve reči na slovo a