Skip to main content

Adenalgija značenje

šta znači Adenalgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adenalgija (od grčke reči: aden žlezda, algos bol)medicina: bolest žlezda.

Reč Adenalgija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аден жлезда, алгос бол) мед. болест жлезда.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a