Skip to main content

Adenografija značenje

šta znači Adenografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adenografija (od grčke reči: aden, graphfa opis) fitol. opisivanje žlezda.

Reč Adenografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аден, грапхфа опис) фитол. описивање жлезда.


Adet običaj, navika, nasleđeno pravilo...
Adefagija med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di trg. istog da...
Adespoton imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet običaj, nav...
Adesiv lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nek...
Adept onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku...
Adeps mast, salo....
Sve reči na slovo a