Skip to main content

Adicirati značenje

šta znači Adicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adicirati (ad-dicere) prav priznati, dosuditi, dodeliti.

Reč Adicirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (ад-дицере) прав признати, досудити, доделити.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a