Skip to main content

Adija-aktinski značenje

šta znači Adija-aktinski

Na latinici: Definicija i značenje reči Adija-aktinski (od grčke reči: a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) om. koji ima svojstvo da ne propušta aktiiske zrake.

Reč Adija-aktinski sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, диа кроз, актис, актинос зрак) ом. који има својство да не пропушта актииске зраке.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a