Skip to main content

Adijabata značenje

šta znači Adijabata

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijabata (od grčke reči: a- ne, diabaino prolazim)fizika: kriva linija koja prikazuje toplotni proces bez promene ukupne količine toplote

Reč Adijabata sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, диабаино пролазим) физ. крива линија која приказује топлотни процес без промене укупне количине топлоте


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a