Skip to main content

Adijafon značenje

šta znači Adijafon

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijafon (od grčke reči: adiaphonos koji se ne slaže u glasu) muz. 1. instrumenat sa dirkama, sličan harmonici; 2. klavir koji umesto žica ima viljuške

Reč Adijafon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. адиапхонос који се не слаже у гласу) муз. 1. инструменат са диркама, сличан хармоници; 2. клавир који уместо жица има виљушке


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a