Skip to main content

Adijaforav značenje

šta znači Adijaforav

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijaforav (od grčke reči: a-diaphoros) ravnodušan, ni dobar ni rñav; indiferentan.

Reč Adijaforav sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-диапхорос) равнодушан, ни добар ни рñав; индиферентан.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a