Skip to main content

Adijantum značenje

šta znači Adijantum

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijantum (od grčke reči: adianton) bog. viline vlasi, gospina kosa.

Reč Adijantum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. адиантон) бог. вилине власи, госпина коса.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a