Skip to main content

Adijarea značenje

šta znači Adijarea

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijarea (od grčke reči: a- ne, diarheo protičem)medicina: nevršenje nužde, zatvorenost.

Reč Adijarea sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, диархео протичем) мед. невршење нужде, затвореност.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a