Skip to main content

Adijaterman značenje

šta znači Adijaterman

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijaterman (od grčke reči: a- bez, dia kroz, thermafno zagrevam)fizika: koji ne propušta toplotne zrake; aterman.

Reč Adijaterman sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, диа кроз, тхермафно загревам) физ. који не пропушта топлотне зраке; атерман.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a