Skip to main content

Adijatetičan značenje

šta znači Adijatetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adijatetičan (od grčke reči: a- ne, dia kroz, tithemi mećem, stavim)medicina: koji nije sklon bolesti.

Reč Adijatetičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, диа кроз, титхеми мећем, ставим) мед. који није склон болести.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a