Skip to main content

Adipson značenje

šta znači Adipson

Na latinici: Definicija i značenje reči Adipson (od grčke reči: a- ne, bez, dipsa žeñ)medicina: sredstvo za gašenje žeñi.

Reč Adipson sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, без, дипса жеñ) мед. средство за гашење жеñи.


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a