Skip to main content

Adirato značenje

šta znači Adirato

Na latinici: Definicija i značenje reči Adirato (ital. adirato) kuz. srdito, ljutito, sa uzbuñenjem

Reč Adirato sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. адирато) куз. срдито, љутито, са узбуñењем


Adicirati prav priznati, dosuditi, dodeliti....
Adicionalan naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zako...
Adicija dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje....
Aditon ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u...
Aditivi hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima ...
Aditivan koji ima da se doda....
Sve reči na slovo a